Chọn mẫu có sẵn:
Chọn kích thước thiết kế:
Rộng:
Cao:
Chọn kích thước thường dùng:
12 x 16
13 x 18
15 x 30
15 x 37.5
18 x 24
18 x 25
18 x 26
18 x 31
Ảnh tải lên:
Chọn ảnh có sẵn:
Chọn màu nền:
Ảnh nền tải lên:
Chọn ảnh nền có sẵn:
Click vào ảnh hoặc chữ trên thiết kế để tuỳ chỉnh, click ra vùng xám để bỏ chọn